Intel® Teach Elements

Khóa học về Dạy học Dự án (Project-Based Approaches)


Khóa học điện tử cần được khởi động ở một cửa sổ mới Tuy nhiên cửa sổ mới này không thể mở ra Có thể chức năng chặn cửa sổ bật lên trong trình duyệt web của bạn đang được bật Bạn nên cho phép chức năng cửa sổ bật lên đối với trang web này Hoặc bạn có thể khởi động thủ công bằng cách nhắp chuột vào đường dẫn này.